Koszyk
Twój koszyk jest pusty
> Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.SecuritySystems24.pl

§ I Definicje

 1. Sprzedającyrozumie się przez to VICOMP Mateusz Pec z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 214 lok 12, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (dawnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) wpisany pod numerem NIP: 1132309315, Regon: 015678992.
 2. Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
  1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Sklep rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.securitysystems24.eu.
 4. Towarrozumie się przez to produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w ramach Sklepu.
 5. Przedmiot transakcji rozumie się przez to towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokona wszelkich starań, aby prezentowana na stronie oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 6. Cennikrozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami.
 7. Cena rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru.
 8. Zamówienie rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 9. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 10. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Godziny robocze - godziny od 9:00 do 17:00 w dni robocze (pn. - pt.).
 12. Koszty dostarczenia TowaruZamawiający jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki).
 13. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji.
 14. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.
 15. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

§ II Postanowienia ogólne

I. Informacje o Sklepie

 1. Sklep Security Systems 24 działa pod adresem www.securitysystems24.eu i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2.
 3. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

III. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Umowa

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny brutto wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 6. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą ceny brutto Zamówienia i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zakupu towaru w Sklepie bez podania przyczyny zarówno przed wysyłką zamówienia, jak i po otrzymaniu towaru w okresie 14 dni od dnia odebrania przesyłki (termin jest nieprzekraczalny). Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W oświadczeniu odstąpienia od umowy należy podać numer konta bankowego na jaki mają być zwrócone pieniądze za zakupiony towar.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysyłką towaru, zamawiający powinien poinformować o tym Sklep korzystając z treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy lup przesyłając równoznaczną informację na adres e-mail: reklamacje@securitysystems24.com.pl
 3. Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz w oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy w ciągu 14 dniu (od dnia zgłoszenia zwrotu) odesłać do Sklepu na adres: Aleja Niepodległości 214 lok. 12, 00-608 Warszawa. Zamawiający ma 14 dni na dostarczenie zakupionego towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpienie od umowy.
 4. Do momentu zwrócenia towaru Sprzedawcy na Zamawiającym spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowani, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego nadania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Sprzedający:

- zwróci należność za odesłany towar,

- zwróci koszt  najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie (przesyłka PACZKOMAT – 9,99 zł brutto),

- przyjmie zwrot towaru odesłany przez Zamawiającego, o ile nie będzie to przesyłka za pobraniem.

7.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia o szczególnym charakterze przygotowanym indywidualnie na życzenie Zamawiającego przez Sprzedającego lub sprzedaży towaru pozyskanego na specjalne zamówienie Zamawiającego.

8.      Jeśli Zamawiający zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Zamawiającemu wysłany jest paragon za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. W przypadku zamówienia z fakturą Sprzedający prześle Zamawiającemu korektę faktury. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Sprzedającemu podpisanej kopii faktury (dopuszczane jest przesłanie zeskanowanego dokumentu drogą mailową na adres: reklamacje@securitysystems24.com.pl.

9.      Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

10.  Jeżeli towar sprzedany ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena pozostanie w proporcji do ceny wynikającej z dowodu zakupu (paragon, faktura), w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

11.  Jeżeli kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolnego od wad, albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe, albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

12.  Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

VI. Dostępność Towaru

 1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:
  1. wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
  2. anulować Zamówienie w całości.

VII. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty ceny brutto i kosztów dostarczenia Towaru.

VIII. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online PAYU,
  2. Płatność za pobraniem.
 2. W przypadku wyboru metody płatności– Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online PAYU - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr. 90 1140 2004 0000 3302 7416 1724 zapłatą pełnej kwoty ceny brutto oraz kosztów dostarczenia Towaru. 
 3. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku PAYU przelew wypełniany jest automatycznie.
 4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 
 5. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem" podany jest w Serwisie podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku wyżej wskazanym przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Zamawiającego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Zamawiającego Zamówienia i wyboru formy płatności.

IX. Faktury VAT

 1. Faktura VAT wystawiana będzie na życzenie Zamawiającego w innym przypadku wystawiany będzie paragon.
 2. Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą (lub paragonem). Szybka płatność online (PAYU) oraz Płatność za pobraniem będą dokumentowane fakturą VAT lub paragonem.
 3. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 4. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego

§ III Dostawa

 1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem: firmy kurierskiej, paczkomatów INPOST oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
 3. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia. Gdy część Zamówienia będzie możliwa do zrealizowania drogą elektroniczną, zamówienie to będzie zrealizowane w ten właśnie sposób niezależnie od terminu skompletowania przesyłki kurierskiej.
 4. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.
 5. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem - dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV.
 6. W przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamawiający nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Zamawiającego, a także uniemożliwić Zamawiającemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem.
 7. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego w formie Płatność za pobraniem - własność rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego.

§ IV Reklamacja towaru

 1. Towar oferowany w Sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję przy zakupie na paragon: 24 miesiące, na fakturę: 12 miesięcy.
 2. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@securitysystems24.com.pl lub w formie pisemnej, na adres: VICOMP Mateusz Pec, Aleja Niepodległości 214 lok 12, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Sklep internetowy Security Systems 24”.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 7. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sprzedawca reklamowany towar wysyła do Zamawiającego Pocztą Polską lub poprzez INPOST - PACZKOMATY.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

§ V Dane osobowe

 1. Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.
 2. Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.
 3. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.
 4. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a.       realizacji Zamówienia,

b.      zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających,

c.       założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

 1. Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.
 2. Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedający informuje, że dane osobowe Zamawiającego mogą również zostać wykorzystane - za dobrowolną zgodą Zamawiającego - do pozyskania od Zamawiającego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. opinii na jakości obsługi w Sklepie. W tym celu Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie przez Sprzedającego jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Zamawiającego dla potrzeb wypełnienia ankiety, dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz na warunkach szczegółowo określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

§ VI Zasady współpracy Grupą Allegro Sp. z o.o.

 1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, w ramach serwisu Ceneo.pl. Wobec tego, Klient Sklepu dokonujący zakupu w Sklepie [http://www.SecuritySystems24.pl], może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro Sp. z o.o. oraz Sklep  jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie”.
 2. W celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie, Klient upoważnia Ceneo S.A. do przetwarzania danych osobowych zgodnie poniższym oświadczeniem: "Jako Klient dokonujący zakupu w Sklepie, niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Grupa Allegro Sp. z o.o mojego adresu email w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.
 3. Do każdego zamówienia Klienta przypisany jest jeden unikalny egzemplarz ankiety. W ten sposób Klient ocenia Sklep za konkretną transakcję tylko raz. Treść opinii Klienta będzie widoczna w serwisie Ceneo.pl, a odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawione zostaną w postaci statystyk w zakładce z opiniami sklepu uczestniczącego w programie
 4. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i fakultatywne, i nie wpływa na tryb realizacji zamówienia Klienta.

§ VII Odpowiedzialność sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
  5. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
  6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

§ VIII Dostępność i zmiany regulaminu

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

§ IX Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego. 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2013r.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
  3. wprowadzania nowych Towarów w Sklepie,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres reklamacje@securitysystems24.com.pl

 

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®